Vize organizace jsou nastaveny do roku 2020 a jejich plnění bude průběžně monitorováno.

 

Základní vizí organizace je vzhledem k nevyhovující budově zámku přestěhování služby domova pro osoby se zdravotním postižením do adekvátních objektů, které budou vyhovovat potřebám uživatelů služby a budou reflektovat přirozené prostředí. Nalžovický zámek, p.s.s. by se měl být v roce 2020 stabilním poskytovatelem sociálních služeb ve vybraných lokalitách Příbramska a Sedlčanska a nabízet zejména sociální služby osobám s mentálním postižením od 6 do 64 let. Tomu by mělo odpovídat také případné přeskupení kapacit služeb. Organizace by měla vhodně doplňovat další služby poskytovatelů sociálních služeb cílové skupiny v lokalitách a reflektovat možnosti a potřeby všech zúčastněných. V rámci dalšího směřování organizace by měly být využity principy vycházející z procesu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb. Více viz záložka projekty – transformace

 

Vize pro celou organizaci:

Vize 1: podpora aktivit směřujících k opuštění zámku a nastavení udržitelných sociálních služeb

Vize 2: podpořit pracovníky přímé péče formou odborného vzdělání, supervizemi, stážemi a workshopy

Vize 3: rozvíjet spolupráci s organizacemi zapojenými do transformace: př. CSS Stod, Vyšší Hrádek formou kulatých stolů, konzultací a stáží

Vize 4: provést evaluací nastavení procesů transformace uvnitř organizace

Vize 5: informovat o procesu transformace širokou a odbornou veřejnost

Vize 6: udržet  spolupracující atmosféru uvnitř organizace

Vize 7: udržet širokou základnu spolupracujících dobrovolníků

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením: 

Vize 1: připravit uživatele domova pro osoby se zdravotním postižením na život v komunitě: zapojování do nácviků pro praktický život: nácvik vaření, nákupu, jízdy dopravními prostředky, péče o svoji osobu a domácnost: praní, žehlení atd., poskytnout nabídku aktivit s důrazem na přednostní výběr aktivit v komunitě.

Vize 2: vytvořit metodiky a pracovní postupy příprav uživatelů současného domova na službu chráněného bydlení či službu komunitního typu a ověřit ji v praxi

Vize 3: připravit investiční projekt na nákup, či výstavbu objektů. Uživatelé by měli mít  k dispozici  důstojné prostředí. Objekty by měly být umístěny v běžné zástavbě a svým vzhledem se nelišit od okolní zástavby. Uživatelé budou zapojeni do komunity, budou využívat běžných služeb jako ostatní obyvatelé města či obce.

Chráněné bydlení: 

Vize 1: nácvik dovedností v péči o svoji osobu a domácnost

Vize 2: připravit uživatele chráněného bydlení formou pracovní rehabilitace na uplatnění na otevřeném trhu práce

 

Sociálně terapeutická dílna:

Vize 1: získání pracovních dovedností, posilování kompetencí pracovních návyků jako je dochvilnost, schopnost sdělit svůj názor, umět požádat o radu.

Vize 2: nácvik úkonů pro lepší uplatnění na trhu práce: nácvik telefonování, finanční gramotnosti, vyplňování dokumentů a formulářů, orientace na úřadech atd.

 

Týdenní stacionář:

Vize 1: podpora uživatelů ve věku 6-26 let s ohledem na povinnou školní docházku

Vize 2: připravit uživatele na život v přirozeném sociálním prostředí, popř. na využití navazujících sociálních služeb

 

Odlehčovací služba:

Vize 1: zajistit poskytování sociální služby uživatelům, pro které je využití této sociální služby nezbytné

 

 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.