Poslání organizace

Poslání, cíle, okruh osob a zásady poskytování sociální služby jako veřejný závazek

Poslání

Posláním organizace je zabezpečit potřebnou péči a podporu osobám od 6ti let věku (dle druhu služby) s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Organizace se snaží umožnit klientům prožití důstojného způsobu života, který je blízký životu jejich vrstevníků. Klademe důraz na udržení a rozvíjení vztahů s jejich rodinami, příbuznými a přáteli. Uživatele podporujeme v jejich vlastním rozhodováním.

Prostřednictvím skupinové či individuální podpory v zájmových aktivitách, rozvojem samostatnosti či udržováním stávající úrovně v oblasti hygienických, pracovních a sociálních kompetencí se zařízení snaží o integraci uživatelů do běžné společnosti (obchod, služby, kostel, kulturní akce v blízkém městě atd.)

Cíle

 • individuální rozvoj a udržení schopností
 • nabídka individuální a skupinové činnosti v oblasti společenské, kulturní a sportovní pořádané mimo zařízení, rozvoj nabídky těchto činností dle individuální potřeby;
 • zprostředkování kontaktu s obcí a společností,
 • zlepšení či udržení manuálních a pohybových dovedností uživatelů;
 • získávání, rozvíjení či udržení soběstačnosti v sebeobsluze, zejména osobní hygieně,
 • získávání soběstačnosti v oblasti rozšíření znalostí a dovedností pro běžný život;
 • nácvik samostatnosti v sociálních dovednostech, rozvoj sociálních kompetencí;
 • vyhledávání možností pracovního uplatnění pro uživatele služby;
 • udržování, upevňování a navazování přátelských vztahů v zařízení i mimo něj;
 • podpora vlastního rozhodování;
 • podpora zvládání problémových situací.

Rozvojový cíl organizace

 • nácvik bydlení uživatelů ve cvičných bytech v pobytové službě domova
 • humanizace prostředí v pobytové službě na zámku
 • udržení a zvyšování soběstačnosti klientů v denních aktivitách a při péči o svou osobu
 • zapojení uživatelů do aktivit v běžné komunitě
 • podpora uživatelů v získání pracovního místa v chráněném či na otevřeném trhu práce
 • podpora dětských uživatelů v jejich dovednostech

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 • Domov pro osoby se zdravotním postižením (kapacita služby 41 osob)

Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 18-64 let. V rámci domova pro osoby se zdravotním postižením mohou být poskytovány služby výjimečně i osobám starším 65 let, jestliže jim byla tato sociální služba poskytována i před dovršením 65 let a její potřeby a nepříznivá sociálních situace stále odpovídá podmínkám poskytnutí této sociální služby

 • Chráněné bydlení (kapacita služby 15 osob)

Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 18-64 let. V rámci chráněného bydlení mohou být poskytovány služby výjimečně i osobám starším 65 let, jestliže jim byla tato sociální služba poskytována i před dovršením 65 let a její potřeby a nepříznivá sociálních situace stále odpovídá podmínkám poskytnutí této sociální služby.

 • Sociálně terapeutické dílny (kapacita služby 30 osob)

Sociálně terapeutické dílny je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu „umístitelné“ na otevřeném trhu práce. Poskytovaná ambulantní sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku od 18 do 64 let. V rámci sociálně terapeutické dílny mohou být poskytovány služby výjimečně i osobám starším 65 let, jestliže jim byla tato sociální služba poskytována i před dovršením 65 let a její potřeby a nepříznivá sociálních situace stále odpovídá podmínkám poskytnutí této sociální služby.

 • Týdenní stacionář (kapacita služby 15 osob)

Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 6-36 let (služba je primárně poskytována osobám
ve věku 6-26 let s ohledem na povinnou školní docházku a charakter služby).

 • Odlehčovací služby (kapacita služby 12 osob)

Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 6-36 let. Služba je poskytována jako pobytová služba
v termínech uvedených na webových stránkách poskytovatele.

Negativní vymezení okruhu osob, jimž nelze službu v Domově poskytovat:

Můžeme odmítnout uzavřít smlouvu pokud:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení; osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci; nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití),
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících
  ze smlouvy.

Zásady poskytování pobytové sociální služby ( DOZP, CHB, TS, OS)

Sociální služba zajišťuje individuální pomoc a podporu tak, aby uživatelé žili, co nejběžnějším způsobem života, dle svých přání a schopností.

 • Do středu zájmu stavíme uživatele, jejich možnosti, potřeby, zájmy, důstojnost a práva (tato zásada zahrnuje například individuální přístup k uživatelům; rovnocenný přístup ke všem; partnerství a spolupráce s rodinnými příslušníky, veřejnou správou a veřejností; přístup bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace).
 • Uživatelům poskytujeme takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují, nepřipravujeme na život teoreticky, ale upřednostňujeme praxi a osvojování si dovedností vlastní prožitou zkušeností.
 • Týmová spolupráce a komunikace (vytvoření stabilních pracovních týmů, podpora individuálního rozhodování zaměstnanců, podpora kreativity a tvůrčích nápadů zaměstnanců).
 • Podpora individuálního rozhodování uživatelů.
 • Chceme vytvářet domov a ne instituci.

Zásady poskytování sociální služby Sociálně terapeutické dílny

Sociální služba zajišťuje individuální pomoc a podporu tak, aby uživatelé žili, co nejběžnějším způsobem života, dle svých přání a schopností.

 • Do středu zájmu stavíme uživatele, jejich možnosti, potřeby, zájmy, důstojnost a práva (tato zásada zahrnuje například individuální přístup k uživatelům; rovnocenný přístup ke všem; partnerství a spolupráce s rodinnými příslušníky, veřejnou správou a veřejností; přístup bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace).
 • Uživatelům poskytujeme takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují, nepřipravujeme na život teoreticky, ale upřednostňujeme praxi a osvojování si dovedností vlastní prožitou zkušeností.
 • Týmová spolupráce a komunikace (vytvoření stabilních pracovních týmů, podpora individuálního rozhodování zaměstnanců, podpora kreativity a tvůrčích nápadů zaměstnanců).
 • Podpora individuálního rozhodování uživatelů.

 

 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.