TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Identifikátor služby: 2689612

Kapacita 15 míst

Místa poskytování:

Kamýk nad Vltavou 140, 262 63
Kamýk nad Vltavou 147, 262 63

 

Okruh osob, kapacita, časový rozsah sociální služby

Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 6-36 let (služba je primárně poskytována osobám ve věku 6-26 let s ohledem na povinnou školní docházku a charakter služby).

Můžeme odmítnout uzavřít smlouvu pokud:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob
  v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení; osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci; nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití).
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících
  ze smlouvy

Celková kapacita sociální služby je 15 lůžek

Sociální služba je poskytována pracovní dny od pondělí 6.00 hodin do pátku 20.00 hodin (vyjma svátků) v Kamýku nad Vltavou ve dvou budovách a umožňuje poskytování sociální služby v jedné z budov i imobilním uživatelům.

 

Prostředí a podmínky poskytování

 • Týdenní stacionář sídlí v Kamýku nad Vltavou v budově č.p. 140, která je ve vlastnictví zřizovatele, tedy Středočeského kraje. Budova má bezbariérový přístup.
 • Dále je na poskytování sociální služby využívána i pronajatá část vedlejší budovy „Kamýk
  nad Vltavou č. p. 147“, kde je služba poskytována dospělým uživatelům sociální služby.
 • Sociální služba využívá vícelůžkové pokoje, sociální zařízení, vlastní kuchyň, prádelnu, rehabilitaci, v letních měsících venkovní bazén.
 • Uživatelé, kteří jsou povinni plnit povinnou školní docházku navštěvují sousední školu, kde jsou zřízeny speciální třídy.

 

Úhrada za sociální službu

Veškeré sazby jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 505/2006 Sb.

Úhrada za sociální službu se skládá:

 • Úhrada za stravu včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 • Úhrada za péči ve výši 75 % přiznaného příspěvku na péči.
 • Úhrada za ubytování (viz sazebník této služby).

Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích musí osobě zůstat alespoň 25 % jejího příjmu.

Za pobytové služby poskytované nezaopatřenému dítěti v týdenních stacionářích (§ 47) hradí rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba povinná výživou dítěte, úhradu za stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Za pobytové služby poskytované v týdenních stacionářích (§ 47) nezaopatřenému dítěti, které je svěřeno do péče fyzické osoby, která má z tohoto důvodu nárok na dávky pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu, hradí úhradu podle věty první tato fyzická osoba.

Bližší informace k výši sazeb a dalším náležitostem jsou zveřejněny v sazebníku úhrad viz odkaz https://www.domov-nalzovice.cz/dokumenty/; popř. jsou k dispozici na vyžádání u poskytovatele sociálních služeb https://www.domov-nalzovice.cz/kontakty/.

 

Jednání se zájemcem o službu

Poskytování sociální služby je založeno na smluvním vztahu mezi osobou (uživatelem) a poskytovatelem. Při jednání se zájemcem o sociálních službu je postupováno tak, aby zájemce rozuměl všem náležitostem a měl dostatečný prostor a čas se rozhodnout, zda uzavře smlouvu o poskytování sociální služby. V případě, že poskytovatel není schopen zajistit sociální službu, kterou zájemce potřebuje, je mu předán kontakt na další poskytovatele sociálních služeb či instituce, na které se může obrátit, popř. je mu nabídnuta podpora při jejich kontaktování. V případě, že má poskytovatel naplněnou kapacitu, je zájemce (žadatel) zařazen do „pořadníku“.

Výsledkem vyjednávání mezi zájemcem a poskytovatelem je, v případě dohody, uzavření smlouvy o poskytování sociální služby a zahájení poskytování sociální služby.

Bližší informace jako jsou kontakty https://www.domov-nalzovice.cz/kontakty/., žádost o poskytování sociální služby (osobní dotazník) a další náležitosti jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele https://www.domov-nalzovice.cz/dokumenty/.

 

 

Přehled základních a dalších činností

Sociální služba na základě zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. zajišťuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vyjma výše uvedených základních činností poskytovatel zajišťuje i zdravotní péči, popř. fakultativní či další služby.

Bližší informace jsou projednávány při jednání se zájemcem o sociální službu, popř. při vyhodnocování průběhu sociální služby.

 

Zásady poskytování sociální služby

Sociální služba zajišťuje individuální pomoc a podporu tak, aby uživatelé žili, co nejběžnějším způsobem života, dle svých přání a schopností.

 • Do středu zájmu stavíme uživatele, jejich možnosti, potřeby, zájmy, důstojnost a práva (tato zásada zahrnuje například individuální přístup k uživatelům; rovnocenný přístup ke všem; partnerství a spolupráce s rodinnými příslušníky, veřejnou správou a veřejností; přístup bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace).
 • Uživatelům poskytujeme takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují, nepřipravujeme na život teoreticky, ale upřednostňujeme praxi a osvojování si dovedností vlastní prožitou zkušeností.
 • Týmová spolupráce a komunikace (vytvoření stabilních pracovních týmů, podpora individuálního rozhodování zaměstnanců, podpora kreativity a tvůrčích nápadů zaměstnanců).
 • Podpora individuálního rozhodování uživatelů.
 • Chceme vytvářet domov a ne instituci.

 

 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.