CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Identifikátor služby: 9510127

Kapacita: 15 míst

Místa poskytování:

 1. Příčovy 123, 264 01 Sedlčany
 2. Balbínova 283, 261 01 Příbram II

Okruh osob, kapacita, časový rozsah sociální služby

Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 18-64 let. V rámci chráněného bydlení mohou být poskytovány služby výjimečně i osobám starším 65 let, jestliže jim byla tato sociální služba poskytována i před dovršením 65 let a její potřeby a nepříznivá sociálních situace stále odpovídá podmínkám poskytnutí této sociální služby.

Můžeme odmítnout uzavřít smlouvu pokud:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob
  v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení; osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci; nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití).
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Sociální služba je poskytována nepřetržitě v jedné budově v Příčovech a v jedné v Příbrami. Budovy jsou pronajímány. Domácnosti nejsou bezbariérové. Není možné poskytovat službu osobám plně imobilním.

 

Prostředí a podmínky poskytování

Sociální služba chráněné bydlení je poskytována formou skupin (domácností) v jednotlivých objektech nacházejících se na území 2 lokalit – Příčovy a Příbram.

 • Místa poskytování:
 1. Příčovy č.p. 123: Jednopodlažní dům je umístěn v běžné bytové zástavbě v obci. V objektu jsou dvě domácnosti s odděleným vchodem. Jedna domácnost je umístěna v přízemí budovy, kde jsou dva pokoje, obývací pokoj s jídelnou a kuchyní, sociální zařízení (koupelna a WC). Druhá domácnost je umístěna v prvním podlaží, kde jsou tři pokoje, kuchyň s obývacím pokojem a jídelnou, sociální zařízení (koupelna a WC). Budova je obklopena zahradou. Objekt si organizace pronajímá.
 2. Balbínova č.p. 283, Příbram: Jednopodlažní dům je umístěn v běžné bytové zástavbě v centru města Příbram. V blízkosti je autobusová zastávka městské hromadné dopravy. V objektu jsou 4 pokoje, 2x sociální zařízení (koupelna, WC), kuchyně s jídelnou, obývací pokoj. Objekt si organizace pronajímá.

 

Úhrada za sociální službu

Veškeré sazby jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 505/2006 Sb.

Úhrada za sociální službu se skládá:

 • Úhrada za stravu včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
 • Úhrada za péči podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu,
 • Úhrada za ubytování.

Bližší informace k výši sazeb a dalším náležitostem jsou zveřejněny v sazebníku úhrad v odkazu zde: https://www.domov-nalzovice.cz/dokumenty/  ; popř. jsou k dispozici na vyžádání u poskytovatele sociálních služeb ( sociální pracovnice, viz odkaz zde: https://www.domov-nalzovice.cz/kontakty/.

 

Jednání se zájemcem o službu

Poskytování sociální služby je založeno na smluvním vztahu mezi osobou (uživatelem) a poskytovatelem. Při jednání se zájemcem o sociálních službu je postupováno tak, aby zájemce rozuměl všem náležitostem a měl dostatečný prostor a čas se rozhodnout, zda uzavře smlouvu o poskytování sociální služby. V případě, že poskytovatel není schopen zajistit sociální službu, kterou zájemce potřebuje, je mu předán kontakt na další poskytovatele sociálních služeb či instituce, na které se může obrátit, popř. je mu nabídnuta podpora při jejich kontaktování. V případě, že má poskytovatel naplněnou kapacitu, je zájemce (žadatel) zařazen do „pořadníku“.

Výsledkem vyjednávání mezi zájemcem a poskytovatelem je, v případě dohody, uzavření smlouvy
o poskytování sociální služby a zahájení poskytování sociální služby.

Bližší informace jako jsou kontakty https://www.domov-nalzovice.cz/kontakty/, žádost o poskytování sociální služby (osobní dotazník) a další náležitosti jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele https://www.domov-nalzovice.cz/dokumenty/.

Přehled základních a dalších činností

Sociální služba na základě zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. zajišťuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vyjma výše uvedených základních činností poskytovatel zajišťuje i fakultativní či další služby.

Bližší informace jsou projednávány při jednání se zájemcem o sociální službu, popř. při vyhodnocování průběhu sociální služby.

Zásady poskytování sociální služby

Sociální služba zajišťuje individuální pomoc a podporu tak, aby uživatelé žili, co nejběžnějším způsobem života, dle svých přání a schopností.

 • Do středu zájmu stavíme uživatele, jejich možnosti, potřeby, zájmy, důstojnost a práva (tato zásada zahrnuje například individuální přístup k uživatelům; rovnocenný přístup ke všem; partnerství a spolupráce s rodinnými příslušníky, veřejnou správou a veřejností; přístup bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace).
 • Uživatelům poskytujeme takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují, nepřipravujeme na život teoreticky, ale upřednostňujeme praxi a osvojování si dovedností vlastní prožitou zkušeností.
 • Týmová spolupráce a komunikace (vytvoření stabilních pracovních týmů, podpora individuálního rozhodování zaměstnanců, podpora kreativity a tvůrčích nápadů zaměstnanců).
 • Podpora individuálního rozhodování uživatelů.
 • Chceme vytvářet domov a ne instituci.

 

 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.