SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Identifikátor služby: 8025005

Kapacita: 30 míst

Místa poskytování:

 1. Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice
 2. V Brance 81, 261 01 Příbram I

Okruh osob, kapacita, časový rozsah sociální služby

Sociálně terapeutické dílny je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu „umístitelné“ na otevřeném trhu práce. Poskytovaná ambulantní sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku od 15 do 64 let. V rámci sociálně terapeutické dílny mohou být poskytovány služby výjimečně i osobám starším 65 let, jestliže jim byla tato sociální služba poskytována i před dovršením 65 let a její potřeby a nepříznivá sociálních situace stále odpovídá podmínkám poskytnutí této sociální služby.

Můžeme odmítnout uzavřít smlouvu pokud:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob
  v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících
  ze smlouvy.

Celková kapacita sociální služby je 30 osob.

Sociální služba je poskytována ve dvou budovách v Nalžovicích a v Příbrami v jedné budově. Budovy nejsou bezbariérové. Není možné poskytovat službu osobám plně imobilním.

Sociální služba je poskytována od pondělí do pátku, tj. od 7,30 do 15,30 hodin. Poskytování služby uživatelům umožňuje vést co možná nejpodobnější život běžnému občanovi, který chodí do zaměstnání, kde má své spolupracovníky, plní určité pracovní činnosti, při nichž vykazuje schopnosti a dovednosti a uplatňuje získané znalosti.

Prostředí a podmínky poskytování

Sociální služba sociálně terapeutické dílny je poskytována ve dvou lokalitách – v Nalžovicích a v Příbrami

 • Místa poskytování:
 1. Nalžovice č.p. 14: Jedná se o terapeutické dílny v přízemí hlavní budovy; keramická dílna; pro účely sociálně terapeutické dílny je využíván i rozlehlý park.

Sociální služba využívá soc. zařízení, vlastní kuchyň. Dílny jsou součástí areálu Nalžovického zámku, p.s.s.

 1. V Brance č.p. 81 Příbram: Objekt je umístěný v centru města. V budově je 5 místností
  pro účely terapeutické dílny, sociální zařízení (2x WC), kuchyňka. K dispozici je relaxační místnost snoezelen, prostor pro sebeobhájské skupiny a muzikoterapii. Součástí prostoru je venkovní atrium. Objekt si organizace pronajímá.

Úhrada za sociální službu

Veškeré sazby jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 505/2006 Sb.

Úhrada za sociální službu se skládá:

 • Úhrada za stravu včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Bližší informace k výši sazeb a dalším náležitostem jsou zveřejněny v sazebníku úhrad na webových stránkách poskytovatele sociálních služeb https://www.domov-nalzovice.cz/dokumenty/; popř. jsou k dispozici na vyžádání u poskytovatele sociálních služeb https://www.domov-nalzovice.cz/kontakty/.

Jednání se zájemcem o službu

Poskytování sociální služby je založeno na smluvním vztahu mezi osobou (uživatelem) a poskytovatelem. Při jednání se zájemcem o sociálních službu je postupováno tak, aby zájemce rozuměl všem náležitostem a měl dostatečný prostor a čas se rozhodnout, zda uzavře smlouvu o poskytování sociální služby. V případě, že poskytovatel není schopen zajistit sociální službu, kterou zájemce potřebuje, je mu předán kontakt na další poskytovatele sociálních služeb či instituce, na které se může obrátit, popř. je mu nabídnuta podpora při jejich kontaktování. V případě, že má poskytovatel naplněnou kapacitu, je zájemce (žadatel) zařazen do „pořadníku“.

Výsledkem vyjednávání mezi zájemcem a poskytovatelem je, v případě dohody, uzavření smlouvy
o poskytování sociální služby a zahájení poskytování sociální služby.

Bližší informace jako jsou kontakty, žádost o poskytování sociální služby (osobní dotazník) a další náležitosti jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele https://www.domov-nalzovice.cz/dokumenty/.

 

Přehled základních a dalších činností

Sociální služba na základě zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. zajišťuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění,
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

V průběhu realizace služby sociálně terapeutických dílen Nalžovický zámek nabízí celkem deset dílen – keramická dílna, tkalcovská dílna, textilní dílna, dílna výroby svíček, chov drobného zvířectva, dílna zahradní, dílna počítačové gramotnosti, pohybová dílna, aranžerská dílna, dílna vaření.

Bližší informace ohledně zajištění dílen v jednotlivých lokalitách a jejich zaměření jsou projednány se zájemcem o sociální službu nebo uvedeny v odkazu https://www.domov-nalzovice.cz/sluzby/socialne-terapeuticke-dilny/popis-realizace/

Zásady poskytování sociální služby

Sociální služba zajišťuje individuální pomoc a podporu tak, aby uživatelé žili, co nejběžnějším způsobem života, dle svých přání a schopností.

 • Do středu zájmu stavíme uživatele, jejich možnosti, potřeby, zájmy, důstojnost a práva (tato zásada zahrnuje například individuální přístup k uživatelům; rovnocenný přístup ke všem; partnerství a spolupráce s rodinnými příslušníky, veřejnou správou a veřejností; přístup bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace).
 • Uživatelům poskytujeme takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují, nepřipravujeme na život teoreticky, ale upřednostňujeme praxi a osvojování si dovedností vlastní prožitou zkušeností.
 • Týmová spolupráce a komunikace (vytvoření stabilních pracovních týmů, podpora individuálního rozhodování zaměstnanců, podpora kreativity a tvůrčích nápadů zaměstnanců).
 • Podpora individuálního rozhodování uživatelů.

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.