DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Identifikátor služby: 3146127

Kapacita: 41 míst

Místa poskytování:

 1. Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice
 2. Balbínova 380, Příbram II, 26101 Příbram
 3. Kamýk nad Vltavou 147, 262 63 Kamýk nad Vltavou

Okruh osob, kapacita, časový rozsah sociální služby

Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 18-64 let. V rámci domova pro osoby se zdravotním postižením mohou být poskytovány služby výjimečně i osobám starším 65 let, jestliže jim byla tato sociální služba poskytována i před dovršením 65 let a její potřeby a nepříznivá sociálních situace stále odpovídá podmínkám poskytnutí této sociální služby.

Můžeme odmítnout uzavřít smlouvu pokud:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob
  v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení; osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci; nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití),
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících
  ze smlouvy.

Prostředí a podmínky poskytování

Sociální́ služba domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovaná formou skupin (domácností́) v jednotlivých objektech nacházejících se na území́ 3 lokalit – Nalžovice, Příbram a Kamýk nad Vltavou.

Místa poskytování:

 1. Nalžovice č. p. 14: Sociální služba využívá jedno až třílůžkové pokoje, sociální zařízení, vlastní kuchyň, prádelnu a rehabilitaci. Objekty jsou součástí areálu Nalžovického zámku, p.s.s.
  • budova zámku – dvoupodlažní objekt, 2 domácnosti
  • budova Rozárka – přízemní objekt, 1 domácnost
  • budova Domeček – jednopodlažní objekt, 1 domácnost
 2. Balbínova č. p. 380, Příbram: služba využívá jedno až dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, objekt si organizace pronajímá.
  • 1 domácnost – jednopodlažní objekt v běžné bytové zástavbě se zahradou
 3. Kamýk nad Vltavou č. p. 147, Kamýk nad Vltavou:
  • 1 domácnost – jednopodlažní objekt v běžné bytové zástavbě se zahradou
 •  

Úhrada za sociální službu

Veškeré sazby jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 505/2006 Sb.

Úhrada za sociální službu se skládá:

 • Úhrada za stravu včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 • Úhrada za péči ve výši 100 % přiznaného příspěvku na péči.
 • Úhrada za ubytování.

Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

Bližší informace k výši sazeb a dalším náležitostem jsou zveřejněny v sazebníku úhrad na webových stránkách poskytovatele sociálních služeb viz https://www.domov-nalzovice.cz/dokumenty/; popř. jsou k dispozici na vyžádání
u poskytovatele sociálních služeb u sociální pracovnice organizace, viz. https://www.domov-nalzovice.cz/kontakty/

Přehled základních a dalších činností

Sociální služba na základě zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. zajišťuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vyjma výše uvedených základních činností poskytovatel zajišťuje i zdravotní péči, popř. fakultativní či další služby.

Bližší informace jsou projednávány při jednání se zájemcem o sociální službu, popř. při vyhodnocování průběhu sociální služby.

Zásady poskytování sociální služby

Sociální služba zajišťuje individuální pomoc a podporu tak, aby uživatelé žili, co nejběžnějším způsobem života, dle svých přání a schopností.

 • Do středu zájmu stavíme uživatele, jejich možnosti, potřeby, zájmy, důstojnost a práva (tato zásada zahrnuje například individuální přístup k uživatelům; rovnocenný přístup ke všem; partnerství a spolupráce s rodinnými příslušníky, veřejnou správou a veřejností; přístup bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace).
 • Uživatelům poskytujeme takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují, nepřipravujeme na život teoreticky, ale upřednostňujeme praxi a osvojování si dovedností vlastní prožitou zkušeností.
 • Týmová spolupráce a komunikace (vytvoření stabilních pracovních týmů, podpora individuálního rozhodování zaměstnanců, podpora kreativity a tvůrčích nápadů zaměstnanců).
 • Podpora individuálního rozhodování uživatelů.
 • Chceme vytvářet domov a ne instituci.

Jednání se zájemcem o službu

Poskytování sociální služby je založeno na smluvním vztahu mezi osobou (uživatelem) a poskytovatelem. Při jednání se zájemcem o sociálních službu je postupováno tak, aby zájemce rozuměl všem náležitostem a měl dostatečný prostor a čas se rozhodnout, zda uzavře smlouvu o poskytování sociální služby. V případě, že poskytovatel není schopen zajistit sociální službu, kterou zájemce potřebuje, je mu předán kontakt na další poskytovatele sociálních služeb či instituce, na které se může obrátit, popř. je mu nabídnuta podpora při jejich kontaktování. V případě, že má poskytovatel naplněnou kapacitu, je zájemce (žadatel) zařazen do „pořadníku“.

Výsledkem vyjednávání mezi zájemcem a poskytovatelem je, v případě dohody, uzavření smlouvy
o poskytování sociální služby a zahájení poskytování sociální služby.

Bližší informace jako jsou kontakty https://www.domov-nalzovice.cz/kontakty/. , žádost o poskytování sociální služby (osobní dotazník) a další náležitosti jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele https://www.domov-nalzovice.cz/dokumenty/.

 

 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.