Transformace

 

CO JE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?

Transformace = je proces zacílený na změnu velkých ústavních služeb pro lidi s postižením na důstojné bydlení v běžném prostředí, například v bytech či rodinných domech v běžné zástavbě. Díky této změně mohou žít lidé s postižením takovým způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.

Co je deinstitucionalizace = Deinstitucionalizace je proces, ve kterém dochází k celkové proměně instituce tak, aby výsledná struktura a provozování služby byly primárně orientovány na potřeby uživatelů služby a ne jen na potřeby formalizované organizace. Tento proces je realizován prostřednictvím změny struktury, pravidel, řádu, celkové filosofie, anebo sídla dané instituce. Deinstitucionalizace je dosahováno proměnou institucionální (ústavní) péče v péči v komunitě.

Co je cílem transformace sociálních služeb = hlavním cílem transformace je změna způsobu poskytování služeb sociální péče s ohledem na individuálně určené potřeby uživatelů sociálních služeb. Transformace by měla umožnit aktivní zapojení osob se zdravotním postižením na trh práce a do společnosti a přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb. Transformace by měla také umožnit uživatelům zařízení sociálních služeb opustit velké instituce ústavního typu a začít život takový, jaký je běžný pro jejich zdravé vrstevníky.

 

Organizace Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb, byla od ledna 2013 do prosince 2015 zapojena do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Transformace sociálních služeb“, který byl podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu bylo podpořit procesy transformace organizace a nastavit další směřování a strukturu služeb tak, aby odrážely potřeby klientů, odpovídaly principům transformace a aby organizace byla připravena na změny směřující k umožnění běžného života lidí s postižením v komunitě.

V rámci projektu byly podpořeny tyto klíčové aktivity:

 • konzultace a supervize
 • propagace transformace a deinstitucionalizace služeb
 • vzdělávání
 • vyhodnocení průběhu procesu transformace a jejich dopadů.

V průběhu projektu došlo v organizaci k těmto změnám:

 • snížení kapacity z 50 na 35 osob služby domov pro osoby se zdravotním postižením  –  15 osob se z budovy zámku přestěhovalo do chráněného bydlení (tří domácností v Příčovech a dvou domácností v Příbrami), 6 osob se z budovy zámku přestěhovalo do domácnosti v Příbrami, kde je poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením.
 • vyhodnocení míry podpory uživatelů
 • analýza sítě sociálních služeb
 • analýza poskytování služeb organizací Nalžovický zámek, p.s.s.
 • přípravě všech uživatelů na nové podmínky dle jejich potřeb a možností
 • podpoře změn uvnitř stávající organizace v řízení i realizaci poskytování služeb
 • podpoře rozhodování uživatelů – sebeobhájské skupiny
 • nastavení individuálních plánů uživatelů v souladu s jejich přáním a stanoveným cílem
 • vytvoření transformačního týmu
 • finanční a personální analýza v procesu změny
 • vytvoření a stanovení komunikační strategie změn

Výstupem projektu je transformační plán, který byl schválen Radou Středočeského kraje dne 21.12.2015.

Transformacni plan organizace Nalžovický zámek

 

Aktuálně k procesu transformace:

 • V organizaci proběhlo začátkem roku 2016 vyhodnocení nastavení poskytování sociální služby v procesu transformace.
 • Od roku 2017 jsou činěny kroky k realizaci investičních záměrů k přeměně sociálních služeb, ve spolupráci se zřizovatelem.
 • Je nastavována vize organizace do roku 2020.

 

Návazné odkazy k procesu transformace:

Středočeský kraj: http://kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/transformace-socialnich-sluzeb-ve-stredoceskem-kraji

MPSV: http://www.trass.cz

 

 

 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.