ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Identifikátor služby: 8609012

Kapacita 12 míst

Místa poskytování:

Kamýk nad Vltavou 140, 262 63

Okruh osob, kapacita, časový rozsah sociální služby

Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 6-36 let. Služba je poskytována jako pobytová služba
v termínech uvedených na webových stránkách poskytovatele.

Můžeme odmítnout uzavřít smlouvu pokud:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob
  v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení; osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci; nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití),
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Celková kapacita sociální služby je 12 lůžek.

Sociální služba je poskytována v předem vyhlášených termínech o víkendech a státních svátcích uprostřed pracovního týdne. Víkendová OS začíná v pátek ve 20.00 hodin a končí v pondělí v 6.00 hodin v Kamýku nad Vltavou ve dvou budovách a umožňuje poskytování sociální služby v jedné z budov i imobilním uživatelům.

Prostředí a podmínky poskytování

 • Odlehčovací služba se nachází v Kamýku nad Vltavou v budově č.p. 140, která je ve vlastnictví zřizovatele, tedy Středočeského kraje. Budova má bezbariérový přístup.
 • Dále je na poskytování sociální služby využívána i část vedlejší budovy č.p. 147, kde je služba poskytována dospělým uživatelům sociální služby. Tuto část budovy si organizace pronajímá.
 • Sociální služba využívá vícelůžkové pokoje, sociální zařízení, vlastní kuchyň, prádelnu, rehabilitaci, v letních měsíc venkovní bazén.

Úhrada za sociální službu

Veškeré sazby jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a provádějící vyhlášku k tomuto zákonu č. 505/2006 Sb.

Úhrada za sociální službu se skládá:

 • Úhrada za stravu včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
 • Úhrada za péči podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu,
 • Úhrada za ubytování.

Bližší informace k výši sazeb a dalším náležitostem jsou zveřejněny v sazebníku úhrad na webových stránkách poskytovatele sociálních služeb https://www.domov-nalzovice.cz/dokumenty/; popř. jsou k dispozici na vyžádání u poskytovatele sociálních služeb https://www.domov-nalzovice.cz/kontakty/.

Jednání se zájemcem o službu

Poskytování sociální služby je založeno na smluvním vztahu mezi osobou (uživatelem) a poskytovatelem. Při jednání se zájemcem o sociálních službu je postupováno tak, aby zájemce rozuměl všem náležitostem a měl dostatečný prostor a čas se rozhodnout, zda uzavře smlouvu o poskytování sociální služby. V případě, že poskytovatel není schopen zajistit sociální službu, kterou zájemce potřebuje, je mu předán kontakt na další poskytovatele sociálních služeb či instituce, na které se může obrátit, popř. je mu nabídnuta podpora při jejich kontaktování. V případě, že má poskytovatel naplněnou kapacitu, je zájemce (žadatel) zařazen do „pořadníku“.

Výsledkem vyjednávání mezi zájemcem a poskytovatelem je, v případě dohody, uzavření smlouvy
o poskytování sociální služby a zahájení poskytování sociální služby.

Bližší informace jako jsou kontakty https://www.domov-nalzovice.cz/kontakty/., žádost o poskytování sociální služby (osobní dotazník) a další náležitosti jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele https://www.domov-nalzovice.cz/dokumenty/.

Vypsané termíny odlehčovací služby pro aktuální rok naleznete v záložce „dokumenty“ – zde.

 

 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.